Barnkonventionen blir lag 2020

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige vilket innebär större skyldighet och en ökad möjlighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus.

Barnkonventionen är den konvention som flest länder har anslutit sig till. Hittills har 196 stater förpliktigat sig att följa barnkonventionen och Sverige anslöt sig 1990. Idag är det bara USA som inte har förpliktigat att följa konventionen. 
Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra svenska lagar (till exempel socialtjänstlagen, utlänningslagen och föräldrabalken) och kommer även att ensamt kunna åberopas i svenska domstolar –något som tidigare inte varit möjligt. Barnkonventionen lägger grunden för barns rättigheter och är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte räcker till.

Fakta: Barnkonventionen
FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och trädde i kraft 1990.

Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar.

Den innehåller 54 artiklar, varav fyra är grundläggande principer som alltid ska beaktas vid frågor som rör barn:

  1. Alla barn har samma rättigheter och lika värde.
  2. Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.
  3. Alla barn har rätt till liv och utveckling.
  4. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Inför lagen genomför regeringen ett treårigt "nationellt kunskapslyft" om barnkonventionens innehåll och tar fram en vägledning om hur den ska tolkas. Först i januari 2020 ska lagen träda i kraft.

Källa: Unicef, TT:s nyhetsarkiv

den 29 oktober 2019